Een afspraak maken? Klik hier.

Privacybeleid Praktijk Carl’s Counseling BV. (update 08-02-2024)

Praktijk Carl’s Counseling BV. hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit Privacyreglement biedt heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier volgen de belangrijkste punten:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit Privacyreglement.
 • De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de gestelde doeleinden.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gestelde doeleinden.
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens worden erkend en gerespecteerd.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens staat Praktijk Carl’s Counseling BV. tot uw beschikking voor eventuele vragen of opmerkingen, te bereiken via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Carl’s Counseling BV. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Uitvoering van de behandelovereenkomst.

De grondslag voor deze verwerking is de behandelovereenkomst. Voor deze doeleinden kan Praktijk Carl’s Counseling BV. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Verzekeringsnummer
 • (Relevante) gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Carl’s Counseling BV. bewaard gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 20 jaar op basis van wettelijke eisen, tenzij anders aangegeven.

Verstrekking aan derden

Gegevens die u aan Praktijk Carl’s Counseling BV. verstrekt, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het inschakelen van een derde partij voor de (financiële) administratie. Er worden echter geen persoonsgegevens doorgegeven aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan.

Binnen de EU

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen

Praktijk Carl’s Counseling BV. verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen alleen indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, of op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Enkele maatregelen zijn:

 • Geheimhoudingsplicht voor personeel.
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
 • Pseudonimisering/encryptie van persoonsgegevens indien nodig.
 • Reguliere back-ups van persoonsgegevens.
 • Periodieke evaluatie en testing van beveiligingsmaatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht van gegevens, bezwaar tegen verwerking en intrekking van toestemming indien van toepassing. Identificatie kan worden gevraagd voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan.

Klachten

Voor klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Praktijk Carl’s Counseling BV. Als een oplossing niet wordt bereikt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor verdere vragen of opmerkingen over dit Privacyreglement kunt u contact opnemen met Praktijk Carl’s Counseling BV. via de verstrekte contactgegevens.